Sassyfras Boutique- logo - identity

Sassyfras Boutique- logo - identity

Logo